Obecná nabídka bezvýkopových technologií prováděných společností MT a.s.

 Společnost MT a.s. Vám nabízí širokou škálu bezvýkopových technologii, které provádí strojním zařízením většinou vlastní konstrukce a výroby.FOTO  FOTO1 FOTO2 Jedná se o technologie protláčení,  štítování a mikrotunelování. FOTO FOTO1 Každá technologie může využívat různé druhy materiálů v závislosti na geologických podmínkách a užití výsledného díla.  Návrh nejvhodnější technologie a stanovení podmínek pro realizaci konzultujeme v přípravné fázi s projektanty a s investory nebo s hlavními dodavateli.  

Pro Vaši základní informaci uvádíme přehled jednotlivých technologií, používaných materiálů, s ohledem na vhodnost geologických poměrů. V přehledu uvádíme základní orientační ceny včetně dodání chráničky v zeminách třídy 2 - 3.

 Ceny jsou bez DPH.  

Technologie protláčení  

- prosté hydraulické protláčení ocelové chráničky do DN 160 mm , vhodné do hlinitých zemin, délka 10 m, nízká přesnost, cca 2 % z délky, provádíme zařízením PS 65, startovací jáma o půdorysu 1,5 x 1,5 m

 -zatláčení ocelové chráničky se současným odvrtáním těžené zeminy, je možno použít ocelové chráničky v profilech 200, 300, 400, 500, 600 a 700 mm, betonové chráničky o světlosti 300, 400, 500, 600 mm, laminátové chráničky do DN 500 mm, PVC chráničky s hladkou vnější stěnou do DN 500 mm, přesnost protlaku je 1 %, nasazení je vhodné do hlinitých a písčitých zemin, práce provádíme vlastním zařízením PS 500 , startovací šachta je o půdorysu 4,5x3 m  

 

 • protláčení oc. chr. DN 219 mm...................................................3000,- Kč/m
 • protláčení oc. chr. DN 324 mm...................................................4900,- Kč/m
 • protláčení oc. chr. DN 530 mm...................................................8500,- Kč/m FOTO  

-zatláčení ocelové chráničky se současným ručním odtěžením zeminy , je možno použít ocelových chrániček v profilech od DN 800 mm do DN 1400 mm, přesnost protlaku je 1 % délky, práce provádíme vlastním zařízením PS 1000, protlak je možno provést v kamenitohlinité geologii, ve skalnatých horninách je možno demontovat dopravní zařízení a překážku či nepříznivou geologii zdolat ručním odtěžením, startovací šachta o půdorysu 5x3 m 

 

 • protláčení oc.chr. DN 820 mm.....................................................10 500,-Kč/m  

Technologie mikrotunelování  

-zatláčení keramických chrániček s odtěžením vrtané zeminy šnekovým dopravníkem v profilech DN 200 mm a DN 300 mm s pilotním vrtem DN 120 mm s optickou navigací FOTO FOTO1   FOTO2  FOTO3, přesnost je do 10 mm, délky protlaků do 50 m, použití je vhodné pro hlinité a písčité zeminy, protlak provádíme vlastním zařízením PSK 300, startovací jáma 2,5x2,5 m  

 

 • protláčení keramické trouby DN 200 mm......................................8000,- Kč/m
 • protláčení keramické trouby DN 300 mm......................................9500,- Kč/m
 • pilotní vrt......................................................................................2500,- Kč/m  

-zatláčení železobetonových chrániček s ručním odtěžením v profilech DN 400/650, DN 500/750, DN 600/860 strojním zařízením PS 800, vhodné do obtížných podmínek, délka protlakuje do 50 m, přesnost protláčení je 0,8 % délky, startovací šachta o půdorysu 5x3 m.FOTO  

-přetláčení ocelové pilotní chráničky železobetonovou chráničkou se současným vyplňováním mezikruží jílocementovou směsí.FOTO FOTO1 FOTO2  

-zatláčení železobetonovÝch nebo keramických trub zařízením Soltau RVS 250, délky protlaku až 100 m s přesností + -50 mm.  

 

 • protláčení železobetonové trouby DN 500.....................................14 500,- Kč/m FOTO  

 

-zatláčení železobetonových trub ručně mechanizovaně či automatizovaně v profilech DN 2000/1700, DN 1500/1200 a DN 1280/1000 provádíme do vzdálenosti 70 rn, přesnost 100 rnrn, navádění předštítku potrubním laserem, vhodné do hlinitých i kamenitých zemin, protlaky provádíme vlastním zařízením PS 2000, startovací šachta o půdorysu 6x4 rn

 •  protláčení DN 1000.........................................................................22 000,- Kč/m FOTO FOTO1
 • protláčení DN 1200.........................................................................24 000,- Kč/m FOTO FOTO1
 • protláčení DN 1700.........................................................................29 000,- Kč/m FOTO1
 • protláčení DN 2200.........................................................................35 000,-Kč/m

 

Technologie vodorovného vrtání  

-provádíme rovněž protlaky ve skalních horninách v průměrech 100 -200 mm technologií vzduchového vrtání se vzduchovým výplachem v délkách do 20 m, průměry větší řešíme individuálně technologií diamantového jádrového vrtání s vodním výplachem, protlaky jsou neřízené.  

Orientační cena za vrtání ve skalních horninách bez chráničky: 

 

 • vrtání DN 100 mm...........................................................................od 3000,- Kč/m
 • vrtání DN 300 mm...........................................................................od 8000,- Kč/m  

Technologie štítování  

-provádíme ražení nemechanizovaným štítem DN 2000 - 3000 mm FOTO s vystrojením dle prdjektu, viz prospekt, včetně všech doprovodných a souvisejících technologií, tj. injektáž, odvrtání přípojek, kompletační práce. 

Orientační cena za ražbu bez vystrojení, zemina tř. 2-3: 

 

 • štít DN 2000....................................................................................od 18000,- Kč/m  

FOTO FOTO1 FOTO2 FOTO3  

Technologie hloubení šachet hornickým způsobem z pažnic Union hnaných do ocelových rámů provádíme současně s protláčením a s ražbou štítů na základě typového statického výpočtu, půdorys šachty od 2 x 2 rn do 8 x 6 rn, hloubky běžně od 4 m do 15 m 

 

 • cena za 1 m3 vyhloubeného zapaženého objemu šachty..................2 800,-Kč/m3 FOTO

 

V souvislosti s prováděním bezvýkopových technologií naše společnost provádí zakládání na mikropilotách, provádí nevýbušné trhání hornin hydraulickým klínem, injektážní práce při zpevňování podloží či vyplňování podzemních dutin a kaveren. 

Železobetonové trouby pro protláčení používáme od výrobce Prefa Brno a.s. nebo ZIPP Bratislava. V podstatě v rozsahu celého jejich výrobního programu. Keramické trouby odebíráme z Keramiky Třemošná a.s. nebo z Kalofrigu Borovany, laminátové trouby k protláčení Vera a Hobas, polymerbetonové trouby od firmy Meyer . Dokončený protlak jsme schopni vystrojit dle požadavku objednatele, investora či projektanta jako kanalizaci, kolektor nebo jakkoliv jinak.