Firma MT s.r.o. byla založena v roce 1991 s 5 zaměstnanci a se základním jměním Kč 120,000,-Kč. Společnost se specializuje na bezvýkopové technologie, zejména protláčení, vodorovné vrtání, mikrotunelování, štítování. Od roku 1993 prováděla firma ražbu štítováním a klasické ražení s vlastním strojním a technickým vybavením. V této době měla firma do 25 zaměstnanců. Základní jmění bylo navýšeno na Kč 480 000,- Kč, účetní majetek firmy činil cca 8 mil. Kč /strojní zařízení, nemovitosti /.

Trvale se firma věnuje zdokonalení a modernizaci ražby a ukládání nosné obezdívky a zavádí nové technologie těsnění štol a protlaků proti průsakům spodní vody. V roce 1998 byla společnost transformována na akciovou společnost MT a.s. se základním jměním 1,260 000,- Kč, účetní majetek firmy činil 12 mil. Kč.

Personální obsazení - Současné vedení firmy

Technicko obchodní a ekonomický úsek: ing. Tomáš Krzák, předseda Jsme držiteli certifikátu ČSN EN ISO 9002představenstva

Doprava, mechanizace, úsek vývoje, údržby a oprav: Bohumil Petrželka, místopředseda představenstva

Technický růst společnosti: První protlaky ocelových trub byly prováděny nejjednodušším hornickým způsobem v profilech od 700 mm nebo prostým protláčením ocelových trub v průměrech do 200 mm. Takto získala společnost počáteční základní finanční prostředky na získání a rozvoj dalších technologií.

Společnost zahájila v roce 1993 technologii ražení nemechanizovaným štítem vlastní konstrukce a výroby. Štít je konstruován tak, aby mohl být postupně mechanizován a vybaven těžním zařízením, dopravníkem a kladečským zařízením. Společnost tím sleduje dosažení maximální produktivity za příznivou cenu.

RažbaRažba je prováděna z roubených obdélníkových šachet nebo z kruhových betonových šachet, jejichž hloubka není prakticky limitována. Délka ražených úseků je běžně do 100 m, ve výjimečných případech může být až dvojnásobná. Kvalita díla, výškové a směrové tolerance jsou sledovány průběžně laserovým paprskem, který je vyhodnocován obsluhou štítu. Záznam z průběhu ražby je součástí předávaných dokladů o kvalitě díla. Využití ražených štol je nejčastěji pro kanalizační sběrače, pro kolektory či pro jiná trubní vedení. Tuto technologii doplňujeme klasickým ražením pro různé přípojky či propoje pod zemí.

Vyražené štoly lze vystrojit několika způsoby dle účelu užívání a požadavků investora, viz technické řezy. Vodotěsnost štol je zajištěna výplňovou a těsnící injektáží, speciálními nátěry vnitřního líce štoly a speciálními certifikovanými přísadami do betonu a injektážních směsí.

Stroje a zařízení pro mikrotunelováníSpolečnost připravuje stroje a zařízení pro mikrotunelování vlastní výroby a zdokonalení naváděcích a kontrolních systémů. Automatické mikrotunelovací zařízení pro protláčení železobetonových trub o světlosti 1000 mm AMZ 1000 FOTO bylo vyrobeno počátkem roku 2000, v současné době probíhá zkušební poloprovoz. V polovině roku 2000 pořídila společnost protláčecí zařízení na betonové trouby o světlosti 1500, 1700 a 2000 mm.

V současné době společnost vydává veškeré finanční zdroje na zdokonalení naváděcích optických a laserových systémů. Cílem společnosti je provádět protlaky s přesností + - 50 mm bez ohledu na délku protlaku, zrychlení postupu protláčení na dvojnásobek, běžně docilovat délek protlaků nad 100 m. Toto zvýšení výkonosti umožní příznivý vývoj cen protlaků u společnosti. Zaměření na protlaky není náhodné. Protlak má minimální nadvýkon, tím je riziko sedání nadloží téměř nulové.

Při zatláčení žb. trub je, při porovnání se štítem, desetinová délka styčných spar, tím je lépe dosaženo vodotěsnosti, je rychlejší montáž a následná kompletace. U menších profilů keramických a žb. trub je ve srovnání s ocelovými protlaky snadnější udržení směru protlaku a odolnost proti korozi.

Snad se Vám budou zdát tyto údaje skromné, ale dovoluji si ještě dodat, že firma vznikla v roce 1991 se základním kapitálem 20 000 Kč. Od počátku roku 1998 je společnost přetransformována ze spol. s r.o. na a.s. se základním jměním 1,26 mil. Kč, s majetkem okolo 10 mil. Kč. Společnost je bez úvěrů, závazky tvoří cca. 40% pohledávek. Akcionáři společnosti pracují ve společnosti na vedoucích místech.